top of page

סיפורי גישור

קיבצנו בפניכם מקרים אמיתיים ומיוחדים משולחן הגישור אשר מעבר לכך שהם מעניינים כשלעצמם, יש בהם לדעתינו תובנות מיוחדות בנוגע להליך הגישור. מפאת חיסיון הליך הגישור, לא מצויינים שמות או פרטים מזהים אחרים, ואף נעשו שינויים קלים מהמקרה האמיתי מבלי שיהא בהם כדי לשנות מהעיקר
bottom of page